Załącznik do uchwały

Nr  XXIX/208/14Rady Gminy Rozogi                                                                                                                                        z dnia 31 marca 2014 r.

 

 

STATUT

Gminnej Biblioteki Publicznej  w Rozogach

 

I.Przepisy ogólne

 

§ 1.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

1)ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j.Dz. U. z 2012 r. poz.642

z późn. zmianami),

 

2)ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu

działalności kulturalnej (j.t.Dz.U. z 2012 r. poz. 406),

 

3)ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013 r.,

poz.594 z późn.zmianami),

 

4)ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2013r.,

poz.885 z późn. zmianami),

 

5)niniejszego statutu.

 

§ 2.

 

1)Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji

Kultury pod numerem I/2 GminyRozogi i posiada osobowość prawną.

 

2)Biblioteka działa w ramach ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

 

3)Siedzibą Biblioteki jest miejscowość Rozogi, Plac Jana Pawła II 1 a terenem jej

działania gminaRozogi.

 

4) Biblioteka posiada filie w Dąbrowach ul. Mazurska 6, w Farynach Nr 51 i

 Klon Nr 38.

 

5) Biblioteka zapewnia mieszkańcom gminy dogodny dostęp do materiałów

    bibliotecznych i informacji.

 

6)Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy  Rozogi.

 

7)Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki sprawuje Wojewódzka

Biblioteka Publicznaw Olsztynie.

 

8) Gmina Rozogi zapewnia Biblioteceniezbędne środki do utrzymania i rozwoju.

 

§3.

 

Biblioteka używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach”oraz pieczęci podłużnej zawierającej pełną nazwę i adres.

 

§4.

 

Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany

przez Dyrektora Biblioteki.

 

  II. Cele i zadania Biblioteki

 

§5.

 

1) Biblioteka w Rozogach jest główną biblioteką publiczną Gminy.

 

2) Celem biblioteki jest:

 

1) zaspokajanie potrzeb kulturalnych, informacyjnych, edukacyjnych i

    samokształceniowych społeczności lokalnej,

 

2) rozwijanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i nauki,

 

3) rozwijanie kultury a szczególnie zachowanie i ochrona dziedzictwa

    kulturowego  regionu,

 

4) dbanie o sprawne funkcjonowanie gminnej sieci bibliotecznej oraz udzielanie

    pomocy instrukcyjno-metodycznej i organizacyjno- technicznej.

 

§6.

 

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

 

1)gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów

bibliotecznych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz

dokumentujących jego dorobek kulturowy, naukowy i gospodarczy,

 

2)współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania

kultury, organizacjami i towarzystwami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb

 oświatowych, kulturalnych i rekreacyjnych społeczeństwa,

 

3)doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej polegającej na umiejętnym

 współdziałaniu z innymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi,

    stowarzyszeniami społecznymi i młodzieżowymi,

 

4)stałe uzupełnianie zbiorów bibliotecznych,

 

5)pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej

na terenie Gminy Rozogi,

 

6)zapewnienie obsługi bibliotecznej mieszkańcom Gminy,

 

7)organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych

 ludziom chorym, starszym i niepełnosprawnym,

 

8)otaczanie szczególną opieką czytelniczą dzieci i młodzieży,

 

9)tworzenie warunków do rozwijania twórczości artystycznej, zwłaszcza

literackiej oraz aktywności zawodowej,

 

10)podejmowania innych działań wynikających z potrzeb lokalnego środowiska,

 

11)tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych

katalogowych i bibliograficznych.

 

§7.

 

Do szczegółowych zadań filii należy:

 

1)prowadzenie dokumentacji w zakresie działania filii (planowanie, statystyka

    biblioteczna, sprawozdawczość),

 

2) prowadzenie ewidencji zbiorów (wpływów i ubytków),

 

3) dokonywanie bieżącej konserwacji zbiorów,

 

4) ewidencja czytelników iwypożyczeń wg obowiązujących przepisów,

 

5) wysyłanie upomnień do czytelników zalegających zezwrotem wypożyczonych

    książek,

 

6) prowadzenie kwitariuszy ( za zagubione książki, przetrzymywanie książek,

    pobieranie kaucji od czytelników zamiejscowych, usługi kserograficzne itp.),

 

7) udzielanie czytelnikom informacji bibliotecznych, rzeczowych i

    bibliograficznych),

 

8)Organizowanie imprez czytelniczych,

 

9) Podnoszenie i uzupełnianie kwalifikacji zawodowych poprzez

samokształcenie oraz udział w zorganizowanych formach szkolenia.

 

§ 8.

 

1)Biblioteka może podejmować inne działania w dziedzinie kultury i oświaty

 wynikające z potrzeb środowiska, a w szczególności świadczenie usług

informacyjnych, bibliograficznych, reprograficznych i innych usług

 bibliotecznych.

 

2)Dochody ze świadczonych usług przeznaczone są na cele statutowe Biblioteki.

 

3)Biblioteka główna wraz z  filiami może pobierać opłaty za:

1) usługi informacyjne( w tym uzyskane za pomocą nośników elektronicznych

iwydruki z baz danych), bibliograficzne, reprograficzne,

2) wysyłanie faksów, drukowanie, usługi ksero, bindowanie materiałów,

3) nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,

4) uszkodzenie, zniszczenie lub nie zwrócenie materiałów bibliotecznych.

 

4)Wysokość opłat, o których mowa w ust. 3 ustala się w „ Regulaminie

 korzystania z usług w Bibliotece”.

 

 

 III. Zarządzanie biblioteki i jej organizacja

 

§ 9.

 

 1)Dyrektor reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny,

 organizuje i nadzoruje całokształt pracy Biblioteki, a w szczególności

 odpowiada za jej działalność merytoryczną, administracyjno-gospodarczą i

finansową.

 

2) DyrektoraBiblioteki powołuje i odwołuje Wójt Gminy w Rozogach, w trybiei

   na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności

   kulturalnej.

 

3) Dyrektor jest przełożonym pracowników Biblioteki i wykonuje wobec nich

 czynności z zakresu prawa pracy za pracodawcę.

 

4) Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację budżetu.

                                                                                                                                                      

5) W czasie nieobecności Dyrektora zastępuje go osoba przez niego

    upoważniona.

 

6) W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej,

administracji oraz obsługi. W miarę potrzeby mogą być zatrudnieni specjaliści

    z różnych dziedzin związanych z działalnością Biblioteki.

 

§ 10.

 

1)Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadaćodpowiednie do

zajmowanych stanowisk kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami.

 

2)Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określone są na podstawie regulaminu

wynagradzania pracowników Biblioteki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 11.

 

Biblioteka oraz jej filie powinny być zorganizowane w sposób zapewniający mieszkańcom dogodny dostęp do materiałów bibliotecznych i informacji.

 

§12.

 

Przy Bibliotece i jej filiach mogą działać Koło Przyjaciół Biblioteki, towarzystwa, rada biblioteczna, powołane na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

IV. Gospodarka finansowa Biblioteki

 

§ 13.

 

1)Biblioteka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach

    posiadanychśrodków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych

     przepisachdotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji

kultury,

 

2) Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, zatwierdzony

 przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu gminy.

 

§ 14.

 

Działalność Biblioteki jest finansowana ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Rozogi, dotacji celowych, z wpływów prowadzonej działalności, darowizn, przychodów z pobieranych opłatoraz innych źródeł przewidzianych przepisami prawa.

 

§15.

 

Biblioteka może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych odrębnymi przepisami, dochód z działalności przeznaczony jest na cele ststutowe.

Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Wójt Gminy Rozogi.

 

§16.

 

Dyrektor corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy Rozogi.

 

V. Przepisy końcowe.

 

§17.

Zmiany w  statucie mogą być dokonywane w trybie określonym dla jego uchwalenia.

 

 


 

   

 

biblioteka czynna


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Rozogach, reprezentowana przez Dyrektora, z siedzibą ul. Plac Jana Pawła II 1, 12-114 Rozogi, e-mail: gbprozogi@wp.pl , tel.: 89 722-60-56;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozogach jest możliwy pod adresem e-mail: inspektor.gbprozogi@wp.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań statutowych na podstawie Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz obowiązujących przepisów prawa;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez ADO do przetwarzania danych osobowych w celu wykonywania obowiązków służbowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia;
11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Szanowni Państwo,

w związku ze zmianą przepisów od 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) osoby, które nie życzą sobie być umieszczone na zdjęciach upublicznionych na naszej stronie internetowej lub życzą sobie aby usunąć informacje o nich ze strony internetowej naszej biblioteki proszone są o kontakt z biblioteką.

Licznik odwiedzin

212393
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W tym miesiącu
W zeszłym miesiącu
Ogólnie
346
213
1593
7715
6755
212393

Your IP: 34.203.28.212
2019-02-23 18:09